bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

taksim danismanlik

ozbay osgb

DERİN DENİZ DEŞARJI

Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı

İlgili mevzuat uyarınca Deşarj İznine tabi olduğu tespit edilen işletmelerin, deşarj yerinin deniz olması halinde, söz konusu izin belgesini alabilmeleri için, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde faaliyetleri ile ilgili Tablo'da (SKKY, Tablo 5-21) verilen standartları sağlayacak uygun arıtma tesisi kurmaları gerekmektedir.

Konu ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 27.07.2006 tarih ve 2006/21 sayılı Genelgesi gereğince; 31.12.2004 tarihinden önce onaylanmış derin deniz deşarjı projeleri bu Genelge hükümlerinden muaf tutulacaktır. Mevcut projelerinde revizyona gidecek faaliyet sahiplerinin, projelerini bu Genelge'de verilen "formata" göre hazırlatarak Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün onayına sunmaları gerekmektedir.

Derin Deniz Deşarjı İzin İşlemleri

“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği “10 Ekim 2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe istinaden derin deniz deşarjı ile yapılan atıksu boşaltımları izin başvurusu ve iznin verilmesi aşağıdaki madde ile düzenlenmiştir.

Madde 4 – (1) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca Tablo 22’de öngörülen derin denize deşarj edilebilecek maksimum atıksu kalite standartlarına, aynı Yönetmeliğin Tablo 23’ünde yer alan derin deniz deşarjında uygulanacak kriterlere ve yine aynı Yönetmeliğin Tablo 4’te verilen parametrelerden atık su karakterizasyonuna uygun olanlarına uyulması suretiyle yapılacak derin deniz deşarjı için, bu Tebliğin Ek-3’ünde bir örneği verilen başvuru formu doldurularak bir dilekçe ekinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunulur.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü derin deniz deşarjı iznini verdiği takdirde bu Tebliğin Ek-4’ünde bir örneği verilen belgeyi tanzim ederek başvuru sahibine verir.

(2) Bakanlıkça çıkarılan Genelge kapsamında, Bakanlık Merkezinde oluşturulmuş olan, coğrafi bilgi sistemi altyapısında bulunan “Derin Deniz Deşarjı” katmanına, kaynağından denize deşarj edilen en uç noktaya kadar olan hatta ait hem konumsal veri, hem de hatta ait öznitelik bilgilerinin veri girişi İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince izin aşamasında yapılır.

İzin belgelerinin geçerliliği Madde 5 – (1) Verilen izin belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. Deşarj izinlerinin sınırlandırılmasında veya iptalinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği" ekinde yer alan Derin Deniz Deşarj İzin Başvuru Formu ve ekleri eksiksiz doldurularak e- izin kapsamında başvuruda bulunulmalıdır.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo