bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

taksim danismanlik

ozbay osgb

DEŞARJ İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uymak şartı ile, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir.

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, alıcı ortama yapılacak deşarj ile derin deniz deşarjı konulu çevre izinlerinde; Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığı, Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilidir.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde sektörler için bir sınıflama yapılmış ve bu sektörlerin herbiri için deşarj standartları getirilmiştir. Söz konusu Yönetmelikte belirlenen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için işletmelerin, atıksularının debi ve kirlilik yüküne göre tespit edilecek uygun bir arıtma tesisi kurması gerekmektedir.

Atıksu deşarjı için İdare tarafından verilen izin beş yıl süre ile geçerlidir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde sektörler için bir sınıflama yapılmış ve bu sektörlerlerin herbiri için deşarj standartları getirilmiştir.

Bu Yönetmelikte belirlenen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için işletmelerin, atıksularının debi ve kirlilik yüküne göre tespit edilecek uygun bir arıtma tesisi kurması gerekmektedir.

Örneğin yıkama- yağlama ünitesi olan bir benzin istasyonu işletiyor ve atıksularınızı herhangi bir alıcı ortama deşarj ediyorsanız, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 20.3’te (Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular, Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama Atıksuları) verilen standartları sağlayacak bir fiziksel arıtma tesisi kurmanız gerekmektedir.

Hiç bir surette proses sonucu açığa çıkan suyun alıcı ortama deşarj edilmesi uygun ve yasal bir durum değildir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere istinaden belirlenmiş ağır cezalar uygulanmaktadır. Bu nedenle uygun arıtma sistemini kurarak yönetmelikte belirtilen alıcı ortama deşarj kriterlerini sağlayarak ve gerekli izinleri alarak alıcı ortama deşarj etmeleri mümkündür. Atıksuyun alıcı ortama direk verilmesi ağır cezai müeyyideri beraberinde getirmektedir.

Ancak ıslak yıkama yapılan bir un fabrikası işletiyorsanız Tablo 5.1’de (Sektör: Gıda Sanayi, Un ve Makarna Üretimi) verilen standartları sağlyacak biyolojik arıtma tesisi kurmanız gerekmektedir.

10 Ekim 2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği" 3. Madde a bendine istinaden deşarj İzin başvurusu, bu Tebliğin Ek-1’inde örneği verilen formun doldurulup, bir dilekçeye eklenerek İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunulması suretiyle yapılır. Bu başvuruda atıksuların arıtımı sonucunda oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgilere de yer verilir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo