bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

taksim danismanlik

ozbay osgb

EMİSYON İZNİ BAŞVURUSU


22 Temmuz 2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Endüstri Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmış olup 3 Temmuz 2009 Tarihli ve 27277 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin getirdiği değişiklikler kısa zamanda yayınlanacaktır.-EMİSYON İZİN DOSYASI-Yönetmelik Ek-8, Liste A ve B’de yer alan tesisler Emisyon İzni almak için dilekçe ile Yönetmelik Ek 10, Ek 11 ve Yönergede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Emisyon İzin Başvuru Formunda belirtilen dokümanlarla birlikte Valiliğe başvuru yaparlar.Emisyon izni başvurusu  dosyası aşağıda gösterilen dökümanları içerecek şekilde hazırlanır.1) DİLEKÇEDilekçe Örneği2) GAZETE İLANI

İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için Emisyon Ön İzni aşamasında Yönetmeliğin 8. Maddesinin D Bendinin 2. Fıkrasında belirtilen hususlar dikkate alınarak gazete ilanı verilir.3) EMİSYON İZNİ BAŞVURU FORMUEmisyon İzni Başvuru Formu4) ETKHKKY HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLECEĞİNE DAİR TAAHHÜTNAMETaahhütname örneği5)DAĞILIM MODELİ

1/25000 ölçekli topoğrafik harita ve tesisin kurulu bulunduğu alanın topoğrafik koşulları da dikkate alınarak uluslar arası geçerliliği olan Hava Kirliliği dağılım modellemesi kullanılarak hava kalitesi katkı değerini hesaplayan, gösteren dağılım modelini ve model çıktısının CD ortamında sunulması ( Yönetmeliğin Ek-2 de verilen kütlesel debi değerlerini aşan ve hava kalitesi ölçümü gereken izne tabi tesislerin A Listesinde yer alan tesisler için)

6) ÇEVRE DÜZEN PLANI -- NAZIM İMAR PLANI -- İMAR PLANI

İzne tabi tesislerin de içerisinde yer aldığı alanın/bölgenin en son yapılan 25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Notları veya 1/5000 lik Nazım İmar Planı ve notları veya 1/1000 lik Uygulama İmar Planı ve notları, yetkili mercii tarafından alanın/bölgenin planının olmadığının belirtilmesi halinde bu bölgelerdeki tesis etki alanını tanımlayan uydu fotoğrafları veya alanın/bölgenin arazi kullanım durumları (sanayi, yerleşim birimleri, orman, tarım alanı vb.) belirlenecek.Tesisimizin yerini gösterir; *1/1000 ölçekli Vaziyet Planı7) TESİS ETKİ ALANI VE İNCELEME ALANI HAKKINDA BİLGİ

Tesis Etki Alanı İçin, Tesisin Çevresinde Yer Alan Sanayi, Yerleşim Yerleri, Orman ve Tarım Alanları İle İlgili Detaylı Bilgiler (İnceleme alanı çapı en az 2 km. olmalıdır.

*Faaliyet alanının işaretlendiği 1/25000 ölçekli Topoğrafik Harita --*Tesis yeri ve etrafını gösterir fotoğraflar8) AYRINTILI İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ANLATIMI

Ayrıntılı ve Açıklamalı Proses İş Akım Şeması (Akım şeması üzerinde emisyon kaynakları işaretlenecektir) *İş akış şeması9) KAPASİTE RAPORU

Kapasite Raporu veya Kapasite Raporunda Yer Alan Bilgilere Haiz Yetkili Kurumdan Alınmış Belge10) EMİSYON RAPORUEmisyon Ölçüm Raporu (Her sayfası ölçümü yapan firma yetkilileri tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş)11) MAKİNE YERLEŞİM PLANITesis Alanındaki Birimlerin Arazi Yerleşim Planları İle Birimlerin İçerisindeki Ünitelerin Yerleşim Planları (Plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek)Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile ünitelerin yerleşimini gösterir 1/100 ölçekli makine yerleşim planı.12) TESİSE AİT FOTOĞRAFLARTesisin Genel Yerleşimi ve Ölçüm Yapılan Ünite ve Noktaların Fotoğrafları.

Tesisin genel yerleşimi ve ölçüm yapılan ünite ve noktaların fotoğrafları13) METEOROLOJİK VERİLER

İzne tabi tesislerin A Listesinde yer alan tesisler için Meteorolojik veriler ( yıllık ve aylık min./ max. / ort. Sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, bulutluluk vb. değerler, atmosferik kararlılık) yetkili merci gerekirse A Listesinde yer alan tesisler için saatlik verileri de isteyebilir. İzne tabi tesislerin B Listesinde yer alan tesisler için modelleme yapılmasının gerekli olduğu hallerde bu meteorolojik veriler kullanılır.14) ÜRETİMDE KULLANILACAK HAMMADDELER VE YARDIMCI MADDELER

-Ticari ve kimyasal adları, bileşenleri -Yıllık ve aylık hammadde girdileri -Programlanan tüketimleri -Birim ürün elde etmek için kullanılan miktarları-Emisyon izin başvuru formunda bulunan ve kimyasal maddelerin cinsleri ve miktarlarını gösteren tablo15) HAMMADDE VE ÜRÜNLERİN SEVKİYAT BİLGİLERİ

Hammaddenin ve Yakıtın Tesise Gelişi ve Ürünlerin Sevkiyatı ve Pazarlanması İçin Kullanılan Ulaşım Biçimleri (Karayolu, Demiryolu, Liman, İskele, Havalimanı Boru Hattı)ve Miktarına Göre DağılımıÖrnek Tablo16) ÜRÜNLER VE YAN ÜRÜNLERİN MİKTARLARI-Emisyon izin başvuru formunda bulunan ve tesiste üretilen ürünlerin Ticari ve kimyasal adları, bileşenleri ile Yıllara ve aylara göre elde edilmesi programlanan miktarlarıÖrnek Tablo17) YAPI KULLANMA İZNİ

12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak yapı kullanma izni18) YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ

12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni - Tesis Açılma Ruhsatı19) TEKNİK RAPORValilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik rapor (emisyon başvuru aşamasında ve emisyon izin belgesi verilmesi aşamasında)20) DOSYANIN CD’Sİ

İzin Dosyasında Yer Alan Tüm Bilgi ve Belge Emisyon ve Hava Kalitesi Ölçüm Raporu ve Diğer Bilgilerin Elektronik Ortamda (CD vb.) Verilmesi.İzin Dosyasında Yer Alan Tüm Bilgi ve Belgeleri içeren CD

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo