bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

taksim danismanlik

ozbay osgb

İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ANKARA ASKİ (İhale Tarihi: 17.07.2019)

Çok
3 yıl 5 ay önce #4253 Yazan: cevremuhendisi
İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sincan İlçesi Temelli Beldesi Su Temini Yapım İşi I. Kısım (İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisi- Çevreyolu Bağlıca Alt Geçidi Arası İsale Hattı) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/265197
1-İdarenin
a) Adresi : KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3126161551 - 3123243599
c) Elektronik Posta Adresi : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisi- Çevreyolu Bağlıca Alt Geçidi Arası Yaklaşık 28.015 mt İçme Suyu İsale Hattı Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ANKARA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kat:7 Oda no: 713 Ulus/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 17.07.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A III grup veya A IV grup veya A IX grup veya A XI grup işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “Teklif Fiyatı” ile “Dengeli Teklif ” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP = (Tmin / Tis) x 70
formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: İsteklinin Teklif Puanı,
Tmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
Tis: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder
Hesap sonucu bulunan TP (Teklif Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
A.2. DTP “Dengeli Teklif Puanı” 30 puan üzerinden yapılacaktır.
Dengeli Teklif puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere Dengeli Teklif puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Örnek olarak isteklinin TBF.01 pozuna verdiği teklifin toplam teklifine oranı % 3,35 ile % 5,03 arasında ise istekli bu poza verdiği tekliften 1,6 puan alacaktır. 3,35 den küçük ve 5,03 den büyük değerlerde ise puan alamayacaktır.
Puan Alabilmek İçin İstenen
Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması PUANLAMA İÇİN ESAS ALT SINIR
(İSTEKLİNİN BU İMALATA VERDİĞİ TEKLİF / TOPLAM TEKLİF)
% PUANLAMA İÇİN ESAS ÜST SINIR (İSTEKLİNİN BU İMALATA VERDİĞİ TEKLİF / TOPLAM TEKLİF)
% PUAN
1 TBF-01 HER GENİŞLİKTE VE DERİNLİKTE MAKİNALI HENDEK KAZISI YAPILMASI 3,35 5,03 1,60
2 TBF-02 Ø2200 mm Çelik borunun temini ve döşenmesi (t=18.00 mm) 52,88 83,09 22,00
3 TBF-03 Ø1600 mm Çelik borunun temini ve döşenmesi (t=13.00 mm) 1,41 2,22 0,60
4 TBF-04 Ø1000 mm Çelik borunun temini ve döşenmesi (t=8.80 mm) 2,02 3,18 0,85
5 TBF-05 Kırmataş tozu (0-7 mm.) malzeme İle boru altı yataklama ve boru gömleklemesi yapılması 3,30 4,33 1,30
6 TBF-06 Kazıdan Çıkan Malzeme ile Hendek Dolgusu Yapılması 0,06 0,10 0,10
7 TBF-07 0-63 Kırmataş malzeme ile geri dolgu yapılması 2,80 3,68 1,20
8 TBF-08 Asfalt kesilmesi (tek taraflı) 0,20 0,30 0,15
9 TBF-09 C25/30 Demirli-Demirsiz beton yapılması (yatay ve düşey dönüşler, dere geçişleri vb. için) 0,24 0,36 0,10
10 TBF-10 Kazı Malzemesi Nakli 1,60 2,40 0,10
11 TBF-11 Çelk köprü yapılması 0,20 0,34 0,10
12 TBF-12 KARAYOLU -DEMİRYOLU ALTINDAN Ø 2500 MM E= 19.1 MM ST44 ÇELİK KILIF BORUSU İLE YATAY GEÇİŞ YAPILMASI(KILIF BORU BEDELİ DAHİL) 0,93 1,39 0,30
13 TBF-13 Ø2200 Hat Vanası Odası Mekanik Ekipmanları Temini ve Montajı 0,34 0,58 0,15
14 TBF-14 BR.2 Branşman Yapısı Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı 0,13 0,23 0,05
15 TBF-15 T15 Branşman Yapısı Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı 0,18 0,30 0,10
16 TBF-16 BR.A Branşman Yapısı Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı 0,08 0,14 0,05
17 TBF-17 BR.B/1 Branşman Yapısı Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı 0,07 0,12 0,05
18 TBF-18 BR.B/2 Branşman Yapısı Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı 0,07 0,12 0,05
19 TBF-19 BR.1 Branşman Yapısı Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı 0,07 0,12 0,05
20 TBF-20 HV3 Branşman Yapısı Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı 0,17 0,29 0,05
21 TBF-21 BR.C Branşman Yapısı Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı 0,12 0,20 0,05
22 TBF-22 Vantuz Odası Mekanik Donanımının Temini ve Montajı (PN 16 ATÜ) 0,50 0,85 0,25
23 TBF-23 Tahliye Odası Mekanik Donanımının Temini ve Montajı (PN 16 ATÜ) 0,42 0,72 0,20
24 TBF-24 200 MM. MUFLU.ENTEGRE CONTALI.BUHAR KÜRLÜ, BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,01 0,02 0,05
25 TBF-25 300 MM. MUFLU.ENTEGRE CONTALI.BUHAR KÜRLÜ, BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,04 0,07 0,05
26 TBF-26 500 MM. MUFLU.ENTEGRE CONTALI.BUHAR KÜRLÜ, BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,01 0,02 0,05
27 TBF-27 Çapı 1200 mm, MUFLU.ENTEGRE CONTALI.BUHAR KÜRLÜ, BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,06 0,10 0,05
28 TBF-28 1200 MM. İÇ ÇAPINDA ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACA HALKASI İLE BACA TEŞKİL EDİLMESİ 0,01 0,02 0,05
29 TBF-29 800MM.'E KADAR OLAN BORULAR İÇİN 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTA BAĞLANTILI PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (Ø 1200) 0,01 0,02 0,05
30 TBF-30 NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI. 0,06 0,11 0,05
31 TBF-31 KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON 0,04 0,07 0,05
32 TBF-32 KANALİZASYON İNŞAATLARINDA SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI YAPILMASI,YERİNE KONMASI 0,01 0,02 0,05
33 İş Grubu 1 0,18 0,31 0,10
İş grupları için , iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
İş Grubu 1 oluşturan kalemler: 40.150.1001/1002 , 40.150.1011, 40.150.1013, 40.150.1051, 40.150.1033, 40.150.1034, 40.150.1071, 40.150.1041, 40.150.1042, 40.150.1061, 40.150.1062, 40.150.1065, 40.150.1055 , 32.12/002, 32.12/03, 32.12/04, 32.12/05, 32.11/004 olmak üzere 19 kalemden oluşmaktadır.
DTP Puanları Toplamı: 30
Dengeli Teklif puanlaması (DTP) , her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Değerlendirme puanlaması (DP)
Değerlendirme puanı (DP),teklif fiyat puanı ile Dengeli Teklif puanının
(DP=TP+ DTP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
Not 1: Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 Kat:7 Oda No: 716 Ulus/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


N katsayısının -1- alınması hususu 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak hüküm altına alınmıştır.
Ek dosyalar:

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Destekleyenler

Welcome in the demo