bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

ozbay osgb

bulut akademi 2021 1

KANALİZASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR - İZMİR (İZSU) (İhale Tarihi: 03.07.2019)

  • cevremuhendisi
  • cevremuhendisi kullanıcısının avatarı Konu yazarı
  • Uzakta
  • Yönetici
  • Yönetici
Çok
3 yıl 7 ay önce #4249 Yazan: cevremuhendisi
KANALİZASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

İzmir İli Çeşme İlçesi Devlet Hastanesi Kavşağı Atıksu İletim Hattı Deplasman İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/253690
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932398
c) Elektronik Posta Adresi : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : L=150m. Ø800mm HDPE Tip5 Koruge ve L=50m. Ø900mm HDPE PN6 Boru Tem. Ve Döş., L=50m. Ø1200mm Çelik Boru Yatay Delgi Yapıl., L=200m.( Ø700mm- Ø1400mm dahil) Görüntüleme Yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir İli, Çeşme İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 Konak İZMİR
b) Tarihi ve saati : 03.07.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait ''Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin'' eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin ''(A) Altyapı İşleri'' başlığı altında yer alan “AIV Grup: İçme - Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri” başlığı altındaki işler benzer işlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
FİYAT DIŞI UNSURLAR
Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması ( TFP: 50 PUAN )
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.1.1. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP=(TFminx50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
A.1.2. TFP hesaplanırken, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması ( KTP: 50 PUAN )
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş grupları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İş Grupları içerisinde yer alan;
İş Grubu 1 ‘i oluşturan iş kalemleri: İNŞ1, İNŞ2, İNŞ6
İş Grubu 2 ‘yi oluşturan iş kalemleri: İNŞ3, İNŞ19, İNŞ20
İş Grubu 3 ‘ü oluşturan iş kalemleri: İNŞ4, İNŞ5, İNŞ7, İNŞ8
İş Grubu 4 ‘ü oluşturan iş kalemleri: İNŞ9, İNŞ10, İNŞ11, İNŞ12, İNŞ13, İNŞ14, İNŞ16
İş Grubu 5 ‘i oluşturan iş kalemleri: İNŞ15, İNŞ17, İNŞ18

İş Grupları Min.Teklif Oranı(%) Max.Teklif Oranı(%) Puan

İş Grubu 1 25,08 33,93 14
İş Grubu 2 14,76 19,97 9
İş Grubu 3 3,82 5,17 6
İş Grubu 4 2,45 3,31 5
İş Grubu 5 38,90 52,63 16
TOPLAM 50


A.2.1. Söz konusu iş grupları için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş grubuna, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında ( minimum ve maksimum oranlar dahil ) kalması durumunda yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2.İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş grubu için puan alamayacaklardır.
A.2.3.Kalite ve Teknik değer nitelik puanı, her bir iş grubu için yukarıda verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam Puan
Toplam Puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP=TFP + KTP6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Zemin Kat 35250 Konak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Altyapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir
Ek dosyalar:

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Destekleyenler

Welcome in the demo