solarex 400x85

bulut akademi 2021 1

bmi eylul egitim banner

rielli temmuz banner
perfect 400 x 85 mm Banner PG

iu 18 09 2023 banner

İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR - ANKARA SU VE KANALİZASYON 25.06.2019

Çok
4 yıl 3 ay önce #4243 Yazan: cevremuhendisi
İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

P10-TE1 Arası Ø1600 mm İçmesuyu Ana İletim Hattı-TE1 Su Deposu (15000 m3) ve Ostim Mahallesi Ø1200 mm İçmesuyu Deplasesi İmalatları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/211473
1-İdarenin
a) Adresi : KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3126161551 - 3123243599
c) Elektronik Posta Adresi : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Q1600 mm 6820 m, Q1200 mm 2000 m ana isale hattı ve 1 adet 15.000m3 su deposu yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ANKARA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kat:7 Oda no: 713 Ulus/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 25.06.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A III veya A IV
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “Teklif Fiyatı” ile “Dengeli Teklif ” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP = (Tmin / Tis) x 70
formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: İsteklinin Teklif Puanı,
Tmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı ( BİRİM FİYAT + ANAHTAR TESLİM ), Tis: İsteklinin teklif ettiği ( BİRİM FİYAT + ANAHTAR TESLİM ) fiyatı ifade eder
Hesap sonucu bulunan TP (Teklif Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
A.2. DTP “Dengeli Teklif Puanı” 30 puan üzerinden yapılacaktır.
Dengeli Teklif puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere Dengeli Teklif puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam birim fiyat teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Örnek olarak isteklinin TBF.01 pozuna verdiği teklifin toplam teklifine oranı % 0,22 ile % 0,34 arasında ise istekli bu poza verdiği tekliften 0,10 puan alacaktır. 0,22 den küçük ve 0,34 den büyük değerlerde ise puan alamayacaktır.
Puan Alabilmek İçin İstenen
Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması PUANLAMA İÇİN ESAS ALT SINIR
(İSTEKLİNİN BU İMALATA VERDİĞİ TEKLİF /Birim Fiyatlı İşlere verdiği TOPLAM TEKLİF)
% PUANLAMA İÇİN ESAS ÜST SINIR (İSTEKLİNİN BU İMALATA VERDİĞİ TEKLİF / Birim Fiyatlı İşlere verdiğiTOPLAM TEKLİF)
% PUAN
1 TBF.01 ASFALT KESİLMESİ(TEK TARAFLI) 0,22 0,34 0,10
2 TBF.02 HER CİNS VE KLASTAKI ZEMİNDE KAZI YAPİLMASİ 2,65 4,55 1,15
3 TBF.03 KIRMATAŞ TOZU (0-7 MM. )MALZEME İLE BORU ALTI YATAKLAMA VE BORU GÖMLEKLEMESİ YAPILMASI 2,59 3,89 1,10
4 TBF.04 KIRMATAŞ (0-63 MM) MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI 1,73 2,59 0,75
5 TBF.05 KAZI MALZEMESİ İLE HENDEK DOLGUSU YAPILMASI 0,05 0,07 0,05
6 TBF.06 KAZI MALZEMESİ NAKLİ 1,25 2,15 0,50
7 TBF.07 OCAK TAŞINDAN KONKASÛRLE KIRILMIŞ 70-150 MM KIRMATAŞ İLE ZEMİN ISLAHI YAPILMASI 0,14 0,21 0,05
8 TBF.08 Ø1219 MM ÇAPINDA ÇELİK BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (NAKLİ DAHİL) (ST44-E:12 MM) 8,14 13,96 3,50
9 TBF.09 Ø1626 MM ÇAPINDA ÇELİK BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (NAKLİ DAHİL) (ST44-E:14 MM) 43,04 73,79 18,40
10 TBF.10 HER ÇAPTA VE HER ÇEŞİT ÇELİK BORU ÖZEL PARÇA TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 1,78 3,05 0,75
11 TBF.11 KANALİZASYON İNŞAATLARINDA SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI YAPILMASI,YERİNE KONMASI 0,05 0,08 0,05
12 TBF.12 DEMİRLİ- DEMİRSİZ BETON YAPILMASI (YATAY VE DÜŞEY DÖNÜŞLER, DERE GEÇİŞLERİ vb. İÇİN) (BETON NAKLİ DAHİL) 0,34 0,59 0,15
13 TBF.13 (S45 VE S13 NOKTALARI)DN1600 PN10 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE MONTAJI (DEMONTAJ PARCASI, BAĞLANTI EKİPMANLARI VE PROJESİNE UYGUN ODA İMALATLARI DAHİL) 1,21 2,08 0,50
14 TBF.14 (S26 NOKTASI) DN1600 PN10 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE MONTAJI (DEMONTAJ PARCASI, BAĞLANTI EKİPMANLARI VE PROJESİNE UYGUN ODA İMALATLARI DAHİL) 1,13 1,93 0,50
15 TBF.15 (BR2 NOKTASI)DN1200 VE DN800 PN10 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE MONTAJI (DEMONTAJ PARCASI, BAĞLANTI EKİPMANLARI VE PROJESİNE UYGUN ODA İMALATLARI DAHİL) 0,44 0,76 0,20
16 TBF.16 TAHLİYE ODASI MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI 0,49 0,84 0,20
17 TBF.17 VANTUZ ODASI YAPIMI , MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI 0,29 0,49 0,10
18 TBF.18 KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON 0,14 0,20 0,05
19 TBF.19 K.YOLU D.YOLU VB.YERL. ZEMİN ALTINDAN YATAY DELGİ METODU.DELİNEREK GEÇİLMESİ ST44 2032X19,01MM.BORU SÜRÜLMESİ(KILIF BORU BEDELİ DAHİL) 2,67 4,57 1,15
20 TBF.20 Ø 1200 MM ELK. MOT. KUMANDALI FLANŞLI KELEBEK VANANIN VE DEMONTAJ PARÇASININ TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (PN16)(PROJESİNE UYGUN ODA İMALATLARI DAHİL) 1,55 2,33 0,59
21 TBF.21 NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI. 0,22 0,38 0,10
22 TBF.22 300 MM. MUFLU.ENTEGRE CONTALI.BUHAR KÜRLÜ, BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,03 0,05 0,02
23 TBF.23 1200 MM. İÇ ÇAPINDA ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACA HALKASI İLE BACA TEŞKİL EDİLMESİ 0,04 0,07 0,02
24 TBF.24 800MM.'E KADAR OLAN BORULAR İÇİN 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTA BAĞLANTILI PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (Ø 1200) 0,02 0,04 0,02
DTP Puanları Toplamı: 30
...................Dengeli Teklif puanlaması (DTP) , her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Değerlendirme puanlaması (DP)
Değerlendirme puanı (DP),teklif fiyat puanı ile Dengeli Teklif puanının
(DP=TP+ DTP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
Not 1: Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü Doğanbey Mah. Kazım Karabekir Cad. No:70 Kat:7 Oda No:716 Ulus/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 Kat:7 Oda No: 716 Ulus/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,
1 Adet 15.000 m3 İçmesuyu deposu inşaat-mekanik-elektrik imalatları yapılması. ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
6.820 metre ? 1600 mm., 2.000 metre ? 1200 mm. Ana İsale Hattı Döşenmesi İstekli firma talep etmesi halinde sözleşme eki projelerde belirtilen çelik borular yerine, teknik şartnamelerde tanımlanan özelliklere uygun minumim C-25 sınıfı düktil boru kullanılabilecektir. İstekli düktil boru kullanmayı tercih etmesi halinde teklifini düktil boruya uygun olarak hazırlayacak olup, uygulama esnasında hiçbir şekilde sözleşme fiyatına ilave herhangi bir fiyat verilmeyecektir. İstekli düktil boru kullanmayı tercih etmesi durumunda; iş kapsamında herhangi mahallerde düktil boru kullanılacağını belirterek, hiçbir fiyat farkı talep etmeksizin düktil boru kullanmayı kabul ettiğini ekte verilen forma uygun olarak ihale dokümanı kapsamında teklif zarfında sunacaktır. Yüklenici düktil boru kullanmayı tercih etmesi durumunda; öncelikle revize projeleri duktil boruya uygun olarak hazırlayacak ve idarenin onayına sunacaktır. Projeler idare tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya geçecektir. Dirsekler ve idarenin kullanmasını uygun gördüğü yerlerde kilitli duktil boru kullanılacak olup kilitli boru bedeli, işçilik vb tüm bedeller boru teklif fiyatına dahildir, ayrıca bedel ödenmez. Duktil boru kullanılması durumunda projelerin yüklenici tarafından hazırlanması ve idare tarafından onayı için ayrıca süre verilmez. Düktil ek parça için yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda TBF10 pozu kullanılacaktır. Uygulama esnasında ihale aşamasında tercih edilen boru cinsi değiştirilemez. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete gereğince İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 dir.
Ek dosyalar:

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Destekleyenler

Welcome in the demo