bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

ozbay osgb

bulut akademi 2021 1

atık sınıflandırma

Çok
11 yıl 1 ay önce #827 Yazan: seelma
atık sınıflandırma, seelma tarafından oluşturuldu
Aşağıdaki atıkların hangi kod altında ve nasıl değerlendirileceği konusunda fikirlerinizi paylaşır mısınız?

1-bitmiş tükenmez kalemler
2-yük kaldırmada kullanılan spanzet atıkları (demir boru ve profillerin kaldırılmasında kullanılıyor.Demirler bazen yağlı gelebiliyor.Bu kalıntı yağlar spanzet üzerine bulaşıyor.)
3-udriller matkap uçları
4-üretimde kullanılan makinelerin değiştirilen parçaları (plastik pedallar,kestamit dişli,makara vb. atıklar,kauçuk atıklar,contalar,hortum parçaları ) tüm bu parçaların üzerinde yağ kalıntısı olabiliyor.Tehlikeli atık sınıfında mı değerlendirmeliyiz.Ben 16 03 alt başlığı altında (Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler)
16 03 03 Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar
veya
Tehlikeli madde bulaşmamışsa
16 03 04: 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar kapsamında sınıflandırılabileceğini düşünüyorum. 5-PVC etiket atıkları (yağ bulaşmış) yine 16 03 03 olabilir diye düşünüyorum. 6-Bir de ambalaj sınıfında olmayan ama kontamine olmuş kağıt-karton hangi kod altında değerlendirilir?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
11 yıl 1 hafta önce #961 Yazan: Environment
Environment tarafından Cvp: atık sınıflandırma konusunda yanıtlandı
EK I
ATIK SINIFLARI
Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları,
Q2 Standart dışı ürünler,
Q3 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler,
Q4 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler
(örneğin, kaza sonucu kontamine olmuş maddeler ve benzeri),
Q5 Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (örneğin, temizleme
işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri),
Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri),
Q7 Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örneğin, kontamine olmuş asitler,
kontamine olmuş çözücüler, bitik yüzey işlem tuzları ve benzeri),
Q8 Endüstriyel işlem kalıntıları (örneğin, cüruflar, dip tortusu ve benzeri),
Q9 Kirliliğin önlenmesi işlemlerinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, yıkama çamurları,
filtre tozları, kullanılmış filtreler ve benzeri),
Q10 Makine/yüzey işlemleri kalıntıları (örneğin, torna atıkları, frezeleme kırıntıları ve
benzeri),
Q11 Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, petrol sahası
slopları, madencilik atıkları ve benzeri),
Q12 Saflığı bozulmuş materyaller (örneğin, PCB'lerle kontamine olmuş yağlar ve benzeri),
Q13 Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller,
Q14 Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örneğin, tarımsal, evsel, ofis, ticari ve
market kalıntıları ve benzeri),
Q15 Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kontamine olmuş
madde, materyal ve ürünler,
Q16 Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler.
EK II-A
BERTARAF YÖNTEMLERİ
D1 Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (örneğin, düzenli depolama ve
benzeri),
D2 Arazi ıslahı (örneğin, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya uğraması
ve benzeri),
D3 Derine enjeksiyon (örneğin, pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal
olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),
D4 Yüzey doldurma (örneğin, sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere
doldurulması ve benzeri),
D5 Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve herbiri ayrı olarak izole
edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri),
D6 Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine boşaltım
D7 Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara boşaltım
D8 D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai
bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan ve bu ekin başka bir yerinde ifade
edilmeyen biyolojik işlemler,
D9 D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai
bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan fiziksel-kimyasal işlemler
(örneğin, buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri),
D10 Yakma (Karada)
D11 Yakma (Deniz üstünde)
D12 Sürekli depolama (bir madende konteynerların yerleştirilmesi ve benzeri),
D13 D1 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce
harmanlama veya karıştırma,
D14 D1 ila D13 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce yeniden
ambalajlama,
D15 D1 ila D14 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar
depolama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)
EK II B
GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
R1 Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma
R2 Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,
R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü (kompost ve
diğer biyolojik dönüşüm prosesleri dahil)
R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,
R5 Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü,
R6 Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,
R7 Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı,
R8 Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,
R9 Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları,
R10 Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,
R11 R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,
R12 Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere
değişimi,
R13 R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar
atıkların depolanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)
EK-III A
TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ
H1 Patlayıcı
Alev etkisi altında patlayabilen ya da dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve
sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile
belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar.
H2 Oksitleyici
Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda
egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar.
H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler
a) 21 0C’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen
sıvılar dahil),
b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas
ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar,
c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı
uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar,
d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar,
e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara
dönüşen maddeler ve preparatlar.
H3-B Tutuşabilen
21 0C ye eşit veya daha yüksek ya da 55 0C’ye eşit ya da daha düşük parlama noktasına sahip
olan sıvı maddeler ve preparatlar.
H4 Tahriş edici
Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun süreli ya da tekrar eden temaslar halinde yanığa
sebebiyet verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.
H5 Zararlı
Solunduğu veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren
maddeler ve preparatlar.
H6 Toksik
Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut
veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.
H7 Kanserojen
Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin
artmasına neden olan madde ve preparatlar.
H8 Korozif
Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.
H9 Enfeksiyon yapıcı
İnsan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler
dolayısıyla güvenli olarak inanılan varlığının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri
içeren maddeler.
H10 Üreme yetisini azaltıcı
Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan
sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.
H11 Mutajenik
Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan
veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.
H12
Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest
bırakan madde veya preparatlar.
H13
Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında
ortaya çıkan madde ve preparatlar.
H14 Ekotoksik
Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya
gösterme riski taşıyan madde ve preparatlar.
Açıklama
1) Tehlikeli özelliklere ilişkin etiketlemede kullanılacak işaretler için 11/7/1993 tarihli ve
21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (Ek 4)
kullanılacaktır.
EK-III B
TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI
a) Parlama noktası ≤ 55 0C,
b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam
konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,
c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun
≥ %3 olması,
ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun
≥ %25 olması,
d) R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam
konsantrasyonun ≥ %1 olması,
e) R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam
konsantrasyonun ≥ %5 olması,
f) R41’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam
konsantrasyonun ≥ %10 olması,
g) R36, R37 ve R38’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddedeki
toplam konsantrasyonun ≥ %20 olması,
ğ) Kategori 1 ya da 2’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddelerdeki toplam
konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,
h) Kategori 3’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyonun ≥
%1 olması,
ı) R60 ya da R61’e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2
maddesindeki konsantrasyonun ≥%0,5 olması,
i) R62 ya da R63’e göre üreme yetisini azalttığı özelliği ile sınıflandırılan kategori 3
maddesindeki konsantrasyonun ≥ %5 olması
j) R46’ya göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2
maddesindeki konsantrasyonun ≥ 0,1 olması,
k) R40’a göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 3
maddesindeki konsantrasyonun ≥ 1 de olması
Açıklama
R kodları (Risk durumu) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (EK 7) de verilmektedir.
EK-IV
ATIK LİSTESİ
BÖLÜMLER
(01) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması
sırasında ortaya çıkan atıklar,
(02) Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda üretimi ve işlemesi
sonucu ortaya çıkan atıklar,
(03) Ahşap işleme ve kağıt, karton, kağıt hamuru, panel (sunta) ve mobilya üretiminden
kaynaklanan atıklar,
(04) Deri, kürk ve tekstil endüstrilerinden kaynaklanan atıklar,
(05) Petrol rafinasyonu, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden
kaynaklanan atıklar,
(06) Anorganik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,
(07) Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,
(08) Astarlar (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler), yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı
mürekkeplerinin imalat, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan
atıklar,
(09) Fotoğraf endüstrisinden kaynaklanan atıklar,
(10) Isıl işlemlerden kaynaklanan atıklar,
(11) Metal ve diğer malzemelerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması işlemlerinden
kaynaklanan atıklar; demir dışı hidrometalurji,
(12) Metallerin ve plastiklerin fiziki ve mekanik yüzey işlemlerinden ve şekillendirilmesinden
kaynaklanan atıklar,
(13) Yağ atıkları ve sıvı yakıt atıkları (yenilebilir yağlar, 05 ve 12 hariç),
(14) Atık organik çözücüler, soğutucular ve itici gazlar (07 ve 08 hariç),
(15) Atık ambalajlar; başka bir şekilde belirtilmemiş emiciler, silme bezleri, filtre
malzemeleri ve koruyucu giysiler,
(16) Listede başka bir şekilde belirtilmemiş atıklar,
(17) İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil),
(18) İnsan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar
(doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç)
(19) Atık yönetim tesislerinden, tesis dışı atık su arıtma tesislerinden ve insan tüketimi ve
endüstriyel kullanım için su hazırlama tesislerinden kaynaklanan atıklar,
(20) Ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari,
endüstriyel ve kurumsal atıklar).
Şu kullanıcı(lar) teşekkür etti: Hurricane

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Destekleyenler

Welcome in the demo