bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

ozbay osgb

bulut akademi 2021 1

ÇED Gerekli - ÇED Gerekli Değil Kararı

  • cevremuhendisi
  • cevremuhendisi kullanıcısının avatarı Konu yazarı
  • Uzakta
  • Yönetici
  • Yönetici
Çok
12 yıl 6 ay önce - 12 yıl 6 ay önce #133 Yazan: cevremuhendisi
ÇED Gerekli - ÇED Gerekli Değil Kararı, cevremuhendisi tarafından oluşturuldu
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Çevreye önemli etkileri olabilecek faaliyetlerle ilgili projelerin planlama aşamasından başlayarak; faaliyetin inşaat, işletme ve faaliyettin sona erdirilmesinden sonra meydana gelebilecek etkilerinin, proje hakkında karar alınmadan önce bilimsel yöntem ve tekniklerle incelenmesi, projenin tüm uygulama aşamalarında bu etkilerin ve önlemlerin izlenmesi ve denetlenmesi sürecidir.ÇED’in Amacı

Ekonomik ve sosyal gelişmeyi önlemeden, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerinin önceden tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır ÇED Yönetmeliği’nin Dayanağı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi’dir. 10.madde; “Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açacak kurum, kuruluş ve işletmeler bir “Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu” hazırlarlar”.

ÇED Yönetmeliğinin Gelişimi

07.02.1993 tarihinde Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 23.06.1997, 06.06.2002, 16.12.2003 ve son olarak 17.07.2008 tarihinde revize edilerek bugünkü şeklini almıştır.

Valilikce Yapılan İşlem Adımları:

1)ÇED Yönetmeliği Ek II listesinde yer alan faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyası, faaliyet sahibine ait taahhütname ve vekaletname ile birlikte başvuru dilekçesi. Başvuru bedeli olarak İl Çevre ve Orman müdürlüğü Döner Sermaye hesabına yatırılması gereken 2.000 TL'lik banka dekontu.

2)Tesisin incelenmesi, (Projenin yeri ve türü incelenir. İncelemede Ek 5 listesi dikkate alınır.İnceleme ve değerlendirmede gerek görülürse Yönetmeliğin 17. Maddesindeki işlemler yapılır.)

3) Eleme Kontrol Listesi doldurularak inceleme ve değerlendirme işlemi tamamlanır,

4)"ÇED Gereklidir" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilir, (Valilik, yapılan çalışmaları dikkate alarak proje hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir ” kararını verir. )

5)“ÇED Gerekli Değildir ” kararı verilen projeler için ÇED Gerekli Değildir Belgesi düzenlenir,

6)“ÇED Gereklidir” Kararı verilen projeler için Yönetmeliğin 17. maddesinin son paragrafında yer alan ““Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı alınan projeler ( 7 nci madde uyarınca ) Çevresel Etki Değerlendirmesine tabidir. Bir yıl içinde( 8 inci maddeye göre) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başlatılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılır.” hükmü gereğince Bakanlığa müracaat etmeleri proje sahibine bildirilir,

7)Valilik, verilen kararı proje sahibine, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarına bildirir,

8)Maden Kanununa göre I.Grup (Kum, çakıl ) dışında ruhsatlandırılan projelere ilişkin verilen kararlar ve Proje Tanıtım Dosyasının birer nüshası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne de gönderilir.Valilikçe Yapılacak İşlemlerde Gerekli Belgeler

* Başvuru dilekçesi
* Çevre düzeni / İmar Planı (Bölgeye ait)
* Vaziyet planı
* Proje özeti, İş akım şeması, planlanan kapasite veya varsa kapasite raporu
* Mülkiyete ilişkin bilgi ve belgeler

Bakanlıkca Yapılan İşlem Adımları

ÇED Süreci

Ek I Listesinde yer alan projeler ile Ek II Listesinde yer alan ve ‘ÇED Gereklidir' kararı(Valiliklerce verilecektir) verilen projeler için;

* Ek I Listesinde yer alan projelerde Ek III'e göre hazırlanan raporun veya ‘ÇED Gereklidir' kararı verilmiş projelerde ÇED Gereklidir kararı ve proje tanıtım dosyası ile birlikte Bakanlığa sunulması
* Raporun veya dosyanın Bakanlıkca incelenmesi
* Uygunsa, komisyon teşkili, raporun çoğaltılması
* Komisyon toplantısı
* Halkın katılımı toplantısı
* Kapsam ve özel format belirleme toplantısı
* Özel formata göre hazırlanmış raporun Bakanlığa iletilmesi
* Bakanlıkca raporun incelenmesi
* Raporun Bakanlıkta ve Valilikte halkın görüşüne açılması
* 1. İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısı
* Eksikliklerin tamamlanması
* 2. İnceleme Değerlendirme Komisyon Toplantısı
* Nihai ÇED Raporunun hazırlanması
* ‘ÇED Olumlu' veya ‘ÇED Olumlu Değildir' kararı
* Kararın Valiliğe, proje sahibine ve kurumlara bildirilmesiÖZEL DURUM / ÖZEL NOT:

7/2/1993 tarihinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış projelere ve bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere 16. Madde hükümleri doğrultusunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

23/6/1997 tarihinden önce ilgili mevzuatı gereğince güzergahı belirlenen veya yatırım programına alınan petrol ve gaz boru hatları, enerji nakil hatları, otoyollar, ekspres yollar, devlet yolları ve il yolları projelerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Son düzenleme: 12 yıl 6 ay önce Düzenleyen:cevremuhendisi

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Destekleyenler

Welcome in the demo