bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

taksim danismanlik

ozbay osgb

Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

Çok
5 yıl 3 ay önce - 5 yıl 3 ay önce #4174 Yazan: Ferhat ELÇİ
Emisyon Ölçüm Raporu Formatı, Ferhat ELÇİ tarafından oluşturuldu
1. Faaliyetin açık bir şekilde anlatımı,

2. Faaliyetin Yönetmeliğe göre durumu (EK-8 İzne Tabi Tesisler Listesine (Liste-A, Liste B) göre tesisin yeri)

3. Emisyon parametreleri, kirletici emisyonların nereden kaynaklandığı ve bunların kaynaklara göre dağılımı,

4. Tesisten kaynaklanan emisyonların yönetmelikteki durumları (Yönetmelik Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-5’e göre irdelenmesi) ,

5. Üretimde birim ürün başına kullanılacak elektrik enerjisi miktarı, kullanılan yakıt türleri (linyit, taşkömürü, petrolkoku, biyokütle, fuel-oil, doğal gaz vb.) ve bu yakıtların temin edildiği yerler, hakkında bilgiler,

6. Kullanıldığı belirtilen yakıtlar programlanan yıllık tüketimleri, yakıtın özellikleri; (alt ısıl değerleri, kükürt, kül, uçucu madde, nem yüzdeleri vb),

7. Tesisin yakma kazanlarının(gaz türbinleri, içten yanmalı motorlar; gaz, dizel ve çift yakıtlı motorlar); sayı ve özellikleri, yakma tekniği, birim zamanda beslenen yakıt miktarı, kazan, türbin ve motor verimleri; Tesisin, toplam ve her bir kazan, türbin ve motora göre hesaplanmış kW veya MW cinsinden yakıt ısıl gücü (maksimum kazan kapasitesi raporda belirtilecektir). hakkında teknik bilgiler,

8. Üretim Prosesinin toplam ısıl gücü, üretim prosesinde kullanılan yakıt cinsi ve miktarı

9. Ölçüm sonuçları ve değerlendirilmesi,

10. Sera Gazı emisyonlarına ilişkin bilgiler (Madde 39 gereğince)

11. Baca ve baca gazları hakkında Yönetmeliği’nin Ek-4 uyarınca gerekli bilgiler ve değerlendirilmesi, (Yönerge kapsamında)

12. Ölçümü yapan ve emisyon raporunu hazırlayanların imzaladığı onay sayfası

13. Emisyon ve hava kalitesi ölçümü yapan özel veya kamu kurum kuruluşların akreditasyon belgesi veya Bakanlıkça ölçüm yapmaya yetkili olduğuna dair belgeler,

14. Yukarıda istenen bilgi ve belgelere ilave olarak, Yönetmelik Geçici Madde 1’e göre Tesisin emisyon izin belgesinin yenilenmesi veya Madde 14 veya Madde 15 kapsamında değerlendirilmesi durumunda;

a) İzin belgesinin yenilenmesi durumunda daha önce verilmiş olan Emisyon İzin Belgesinin aslı (Madde-15 kapsamındaki işlemler için izin belgesinin fotokopisi)
b) Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan alınmış belge,
c) Ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması ( akım şeması üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek) ,
d) Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları (plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek)
e) Emisyon oluşumunu azaltmak için tesiste ölçümden önce yapılan iyileştirmeler ile ilgili bilgiler,
f) Valilik tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik rapor,
g) Emisyon Ölçüm Raporunda yer alan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda (CD vb) verilmesi,
h) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin hükümlerini yerine getireceğine dair Taahhütname (Madde 15 kapsamında gerekmemektedir.)
Son düzenleme: 5 yıl 3 ay önce Düzenleyen:cevremuhendisi

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 3 ay önce #4176 Yazan: aarifcelik
aarifcelik tarafından Emisyon Ölçüm Raporu Formatı konusunda yanıtlandı
Merabalar ;

Hava Kalitesi modellemesi için kullandığınız program nedir?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 2 ay önce #4179 Yazan: Ferhat ELÇİ
Ferhat ELÇİ tarafından Emisyon Ölçüm Raporu Formatı konusunda yanıtlandı
Merhaba surfer kullanmıştım daha önce bayadır bıraktım diyebilirim :)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Destekleyenler

Welcome in the demo