UÇEP - Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planı

Türkiye son yıllarda çevre sorunlarını çözmek üzere çeşitli mekanizmaların oluşturulmasında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak bu gelişmelere karşın çevreyle ilgili konular, ekonomik ve sosyal kararlar alınırken yeterince gözönünde bulundurulmamaktadır. UÇEP ülkemizde eksikliği hissedilen çevre stratejisini belirleyen bir rehberdir..

Hazırlık çalışmaları; Orman Bakanlığı ile birleşmeden önce, Çevre Bakanlığı bünyesindeki teknik destek ve Dünya Bankasının finansman katkısıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yapılan "Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇEP)" uygulama çalışmaları DPT Müsteşarlığı ve Bakanlık arasında 08.05.1998'de imzalanan bir protokolle başlatılmıştır.

UÇEP'in hazırlık sürecinde belirlenen hedefleri şunlardır:

  • Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi;
  • Çevre bilinç ve duyarlılığının geliştirilmesi;
  • Çevre yönetiminin iyileştirilmesi;
  • Sürdürülebilir nitelikte bir ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişme sağlanması.

Bu hedefler eylem planının biçimlendirilmesinin çerçevesini oluşturmuştur.

UÇEP, henüz uygulama aşamasında olan bir plan olsa da, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimsemiş bir ülke olarak Türkiye'nin uluslararası normlara ulaşmasında önemli bir adımını teşkil etmektedir. Dolayısıyla çevre stratejisi ve bu stratejinin uygulanmasındaki başarısı diğer ülkelerce de yakından izlenmekte olan ülkemiz, hakkında hazırlanan her türlü uluslararası çevresel gelişme raporunda UÇEP ile igili çalışmalara yer verilmiştir.

UÇEP uygulamalarında elde edilecek başarı ülkemizin çevre yönetimindeki başarı düzeyini etkileyeceğinden bunun dolaylı ve direkt olumlu etkileri orta ve uzun dönem içinde tüm sektörlere yansıyacak ve ekonomiye olan katkısı hissedilir bir duruma gelecektir.

UÇEP'in uygulama çalışmalarını "Performans Raporları" halinde yayınlamayı planlayan Bakanlık, ilk raporu hazırlamış olup ilgili tüm kurumlara göndermiştir. UÇEP eylemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik projelerin ve çalışmaların sonuçlarına ilişkin bilgiler bu raporda toplanmıştır.

Bilindiği üzere, yatırımların yıllık programlara alınması ile ilgili yetkili kuruluş, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı'dır. Aynı zamanda Müsteşarlığın, UÇEP'in uygulanması hususunda Bakanlığımızla karşılıklı protokolle belirlenmiş koordinasyon görevi de bulunmaktadır. UÇEP'te ve anılan protokolde belirtildiği şekilde Bakanlığımızın temel görevi ise UÇEP'te kısa, orta ve uzun vadede yer alan proje ve çalışmaların koordinasyonu ve plan hedeflerine ulaşmayı sağlayacak uygulamaları takip etmektir.

Forum'dan Son Mesajlar...

Lütfen Giriş Yapın

Sadece topluluk üyeleri forum konularına katılabilir. Kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.