artemis 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Duyuru 19.07.2019

cevre mevzuati duyuru 21 07 2019

06.05.2014 tarihli ve 28992 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yönünden) iptali talebiyle Danıştay 14. Daire’nin 2014/6194 esasına kayden açılan davada, 03.06.2015 tarihli ve E.2014/6194, K.2015/4810 sayılı karar ile anılan maddenin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu karar Bakanlığımızca temyiz edilmiş, düzeltme yoluna başvurulmuş,  ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 11/04/2019 tarihli ve E.2018/3569, K.2019/1733 sayılı kararı ile karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi başvurularının; 21.11.2013 tarihli ve 28828 sayılı Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan :

               “Çevre danışmanlık firmasında en az 5 (beş) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;

            a) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör çevre görevlisi olması,

            b) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre mühendisi veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,

            c) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 2 (iki) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre görevlisi olması, zorunludur.”

hükmü doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Pin It

Destekleyenler