artemis 2019

Evsel Katı Atık Tarifelerin Hazırlanması Danışmanlığı

evsel kati atik danismanlik
ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
'in Geçici 1. Maddesine göre, "Bu Yönetmeliğe, uyum sağlayamamış olan Atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31.12.2018 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler." 

hükmü gereğince Belediyelerin en geç 2018 yılı sonuna kadar evsel katı atık tarifelerini yapmama yönünde bir imkanı bulunmaktaydı. Bahse konu mevzuat hükmünde herhangi bir değişiklik olmadığı için Türkiye'de ki her belediyenin Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren bir rapor hazırlaması ve bu raporun içindeki evsel katı atık bedeli tarifesini meclisten geçirerek evsel katı atıklar için ödediği bedelleri üreticilerden geri alarak çok yüksek bir gelir elde etme kalemine ulaşması sağlanacaktır.


Son yıllarda, kamu hizmetlerinin sunumunda mevzuatta ki gelişmeler ve vatandaşların artan beklentileri ile daha da artan fonksiyonlar üstlenen ve bu yönüyle vazgeçilmez önemde fonksiyonları icra eden belediyelerimizde, personel giderlerinden sonra en temel ve yüksek giderlerin başında evsel katı atık toplama ve bertaraf giderleri gelmektedir.
 
Bu yönüyle her geçen gün daha da artan belediye giderlerinin finansmanında mevzuatımızda yapılan değişiklikle belediyelerimiz için çok temel ve gelirler içinde en yüksek grupta yer alacak yeni bir gelir türü ortaya çıkmıştır.
 
27/10/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile her belediyeye evsel katı atık toplama ve varsa bertaraf maliyetlerinin evsel katı atık bedeli olarak mükelleflerden alınma imkanı ve zorunluluğu getirilmiştir.
 
Evsel katı atık bedellerinin mükelleflerden tahsil edilerek belediye için çok önemli bir gelir elde etme imkanı, bahse konu Yönetmeliğin geçici 1. Maddesi ile 2018 yılı sonuna kadar uygulanıp uygulanmaması kararını vermek belediyelere bırakılarak zorunlu bir uygulama olma yerine dileyen belediyelerin yararlanacağı bir imkan olarak mevzuatımızda bulunmuştur.
 
Bugün meri mevzuata göre, 1 ocak 2019 tarihinden itibaren her belediyenin evsel katı atık bedelini mükelleflere yansıtarak bu geliri elde etme zorunluluğu başlamıştır. Bahse konu Yönetmeliğe göre, Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine uygun bir Rapor ile mali yıl başlamadan önce evsel katı atık bedellerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Uygulamada Yönetmelik ilkelerine aykırı raporlamalar ile belirlenen tarifelerin defaatle mahkemelerce iptal edilmesine rastlanılmaktadır.
 
2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.


27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Birçok belediyede Evsel Katı Atık Tarifelerinin hesaplanmadığı ya da yanlış hesaplandığını görmekteyiz. Bu durum, gerek çevre mevzuatı, gerek mali mevzuat ve gerekse denetim açısından oldukça önemli riskler ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca mali problemler yaşayan pek çok belediye evsel katı atık tarifeleri nedeniyle önemli gelir kayıpları yaşamaktadır.

 • Tarife Hesaplama İlkeleri
 • Hizmet Kapsamı
 • Tam Maliyet Hesabı
 • Maliyetlerin Hesaplama Yöntemleri
 • Tarifelerin Belirlenmesi
 • Tarife Kontrol ve Onay Süreci
 • Faturalama ve Muhasebeleştirme

Bu nedenle 2019 mali yılının hemen başında ilk yapılacak iş mevzuattan kaynaklı bu zorunluğun yerine getirilmesi olup, hazırlamayan belediyeler Kamu Zararı riski ile karşı karşı kalabilmektedir. Olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan ve en önemlisi ve hepsinden önemlisi de belediyelerin en önemli sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin finansmanı ve ilave gelir ihtiyacını sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu gelirin alınmasını sağlayacak raporlamayı Derneğimiz uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.  


Ayrıntılı Bilgi Alabileceğiniz Dosyalar;

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporunun Hazırlanmasına Yönelik Referanslarımız,
 • Tarife hazırlanması için gerekli bilgi ve belgelerinin neler olduğu,
 • Tarife hizmet alımı için gerekli satınalma evrakları,
 • Evsel Katı Atık Tarife raporunun ayrıntılı Power Point sunum dosyası,
 • Evsel Katı Atık Tarife Hazırlama hizmet bedeli ve işin teslim süresi
   

evsel kati atik danismanlik

 ÖZET BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

TELEFON :+90 242 345 33 37 - +90 505 886 87 22

 WebSite: www.bekad.org  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pin It

Destekleyenler